fbpx

Nyereményjáték szabáyzat

Balázs Edit E.V. Unique Style Optika & Szépségszalon - (székhely: 1095 Budapest, Dandár utca 25. ; továbbiakban: Unique Style Optika & Szépségszalon), mint Szervező és adatkezelő a jelen szabályzat és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott játékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.


A Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője, a Facebook semmilyen formában nem vesz részt a meghirdetett nyereményjátékban, nem támogatja, nem hagyta jóvá és nem is szponzorálja azt.


SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik a Nyereményjáték időtartama alatt eleget tesznek a Nyereményjáték kiírásában foglalt feltételeknek és teljes nevükkel regisztrált (vezetéknév és keresztnév) Facebook profiljukkal részt vesznek a Nyereményjátékban.

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, akié nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaz. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a Játékos valótlan adatokat adott meg.

A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Ha olyan Felhasználó regisztrál, aki a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegve vagy megkerülve játszik a Nyereményjátékban, automatikusan kizárásra kerül. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervező számára.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.


Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2020. november 19. 18:00 órától 2020. november 26. 16:00 óráig tart (a jelen szabályzatba: játékidőszak).


A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2020. november 26. 18:00


Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban a játékidőszak alatt lehet részt venni.

A Nyereményjátékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, amennyiben a Játékos:

A Nyereményjáték leírásában foglaltaknak megfelelően cselekszik, azaz a Szervező által a Szervező Facebook oldalán (Unique Style Optika) közétett képen megtalálja az elrejtett szemüvegeket, amelynek darabszámát a bejegyzés alatti hozzászólás résznél írásos formában, nyilvánosan közöl. Ezzel a magatartással Felhasználó a jelen Szabályzatot és az abban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot kifejezetten elfogadja.

A Nyereményjátékba történő jelentkezéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték részvételi szabályzatát.


Sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervező számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzi.

A Nyeremények kisorsolása a Nyereményjáték lezárultát követően, 2020. november 23-én 18:00 órakor gépi sorsolás útján történő sorsolással (továbbiakban: Nyereménysorsolás) zajlik.

A Nyereménysorsoláskor 1 fő nyertes (továbbiakban: Nyertes) és 2 fő tartaléknyertes (továbbiakban: Tartaléknyertes) kerül kisorsolásra.

Az értesítést a Nyereménysorsolást követő 24 órán belül a Szervező képviselője végzi a résztvevő által a Nyereményjátékban használt közösségi média felületen küldött üzenetben. Abban az esetben, ha a Nyertes a tájékoztató értesítésre 48 órán belül nem jelez vissza, vagy lemond a nyereményről, a Nyeremény az első Tartaléknyertest illeti meg.

Abban az esetben, ha az első Tartaléknyertes sem jelez vissza a tájékoztató értesítésre 48 órán belül, vagy lemond a Nyereményről, a Nyeremény a második Tartaléknyertest illeti meg.

Amennyiben a Nyertes által használt közösségi média profil nem valós, úgy a Nyertes elveszti jogosultságát a Nyereményre.

Nyeremények

A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményre tehetnek szert:

Egy pár, azaz két darab Essilor Smile 1.6 HMC+ tükröződés és karcmentes felületkezeléssel kezelt optikai lencse +- 6.00 sph +- 2.00 cyl össztörő dioptria értékhatárig.

A nyeremény lencse becsiszolási díja 3000.- Ft.

Nálunk vásárolt szemüvegkeretnél nem számítunk fel munkadíjat.

Az optikai lencsék kizárólag a Unique Style Optika & Szépségszalonban válthatók be.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, más személyre nem ruházható át, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő nyertes személy jogosult.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékban elérhető nyereményeket bármikor, indokolás, előzetes értesítés, kártérítés vagy jóvátétel nélkül megváltoztassák.

Nyeremény átvétele

A nyertes a Unique Style Optika & Szépségszalon Facebook oldalán egy külön, eredményhirdető posztban keresztül kerül közlésre.

A jelen Szabályzat szerint kiértesített győztes Felhasználók kötelesek legkésőbb 2020. december 31- ig átvenni nyereményét a Szervezőtől. E határidő jogvesztő, így elmulasztása esetén a Felhasználó elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező kifejezetten kizárja a Felhasználó mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségét.

A nyertes Felhasználónak a nyeremény átvételére személyes átvételi úton van lehetősége. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a küldeményeknek a postára adás után keletkezett bármely sérüléseiért, hibájáért, hiányosságáért vagy megérkezéséért.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre vagy más nyereményre sem válthatóak át.


Felhasználó kizárása a játékból


A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:

- aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.


A Szervezők felelőssége


A Szervező nem vállal felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a Nyereményjáték Facebook oldalán tájékoztatja a Felhasználókat.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében, valamint a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, nevét a Nyereményjátékban részt vevő személyek a jelen Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében.

Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Nyereményjáték Facebook oldalán keresztül értesíti a Felhasználókat.

Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékra való jelentkezés és az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

Amennyiben a Felhasználó cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e Nyereményjáték tekintetben korlátozó korlátozás alatt, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

IDŐPONTFOGLALÁS

Időpontfoglalás:

Balázs Edit – Látszerész/Masszőr/Műkörmös : A +3670 340 5095 telefonszámon vagy az uniquestyleszalon@gmail.com email címen.

Domiter Fanni – Szempilla Stylist: A
+3670 945 3346 telefonszámon.

x

A www.uniquestyleszalon.hu honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás